Reklama
userad8

Regulamin z dnia 18.07.2019r.

 

1. Definicje

Regulamin – niniejszy dokument wraz ze wszelkimi załącznikami, które wyraźnie się do niego odwołują;

Serwis – serwis ogłoszeniowy wloclaw.ski znajdujący się pod adresem internetowym https://www.wloclaw.ski, stanowiący platformę internetową, na którą składa się szereg elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną;

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu ogłoszeniowego;

Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w serwisie ogłoszeniowym i posiada swój unikalny Profil zabezpieczony hasłem;

Redakcja / Administrator (równoważne) – podmiot zarządzający i prowadzący Auto Strefa Sp. z o.o. ul. Toruńska 85, 87-800 Włocławek, NIP 888 311 54 08, KRS 0000408433, będący jednocześnie właścicielem serwisu ogłoszeniowego www.wloclaw.ski;

Autor – właściciel materiału lub osoba posiadająca nieograniczone prawo przekazania Redakcji serwisu ogłoszeniowego takiego materiału do publikacji na portalu. Przekazując materiał do Redakcji, Autor potwierdza zapoznanie się z Regulaminem portalu i zaakceptowanie jego postanowień;

Materiał – informacja przekazana, które mają być zamieszczone na portalu;

Towar - rzecz, usługa lub prawo własności oferowane na terenie kraju, które może być przedmiotem obrotu handlowego, zgodnie z niniejszym regulaminem;

Ogłoszenie - sporządzone przez Autora ogłoszenie o chęci sprzedaży towaru, którego Autor jest właścicielem; rozumiane jako zaproszenie do zawarcia umowy kupna/sprzedaży, zmiany pracy, skorzystania z oferowanej usługi itp., które jest zamieszczane w Serwisie ogłoszeniowym na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie, a za którego treść Autor bierze pełną odpowiedzialność;

Konto - odrębna część serwisu ogłoszeniowego, przydzielona użytkownikowi zarejestrowanemu, identyfikowana na podstawie adresu e-mail oraz hasła. Za jego pomocą Użytkownik może dodawać ogłoszenia, opłacać je, modyfikować, usuwać, nabywać usługi reklamowe oferowane prze Serwis;

Cennik - lista ustalonych przez Redakcję cen za dobrowolne zamieszczanie przez Użytkowników ogłoszeń w ramach Serwisu wraz z zestawieniem stawek za dodatkowe opcje promowania zamieszczonych ogłoszeń;

Opcja promowania - dobrowolna, odpłatna możliwość pozytywnej ingerencji w sposób prezentacji ogłoszenia, umożliwiająca łatwiejsze jego zauważenie przez Użytkowników;

 

2. Postanowienia wstępne

2.1 Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług przez Auto Strefa Sp. z o.o. ul. Toruńska 85, 87-800 Włocławek, NIP 888 311 54 08, KRS 0000408433 za pośrednictwem serwisu ogłoszeniowego www.wloclaw.ski, polegających na udostepnieniu wspomnianego serwisu w celu zamieszczania ogłoszeń o sprzedaży dóbr i usług.

2.2 Warunkiem technicznym do korzystania z serwisu jest posiadanie urządzenia podłączonego do sieci internetowej w postaci komputera, tabletu lub smartfona - wyposażonego w przeglądarkę internetową.

2.3 Wloclaw.ski serwis ogłoszeniowy ma charakter informacyjno-promocyjny.

2.4 Za sprawy związane z technicznymi zagadnieniami funkcjonowania serwisu odpowiedzialni są pracownicy Redakcji oraz partner techniczny.

2.5 Serwis publikuje na swoich łamach zarówno treści własne, jak i treści oraz materiały osób trzecich - Autorów, publikowane w charakterze informacyjno-promocyjnym.

2.6 Ogłoszenia w serwisie wloclaw.ski dostępne są dla wszystkich użytkowników sieci Internet.


3. Warunki korzystania z Serwisu

3.1 Użytkownik ma prawo do zamieszczania oraz odtwarzania ogłoszeń w ramach funkcjonalności Serwisu wloclaw.ski

3.2 Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu w celach komercyjnych niezwiązanych z kontaktem w ramach zamieszczonych ogłoszeń, a zwłaszcza do niewykorzystywania podanych przez Autorów ogłoszeń numerów kontaktowych do celów niezwiązanych z kontaktem w sprawie przedmiotu ogłoszenia.

3.3 Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa lub dobre imię osób trzecich oraz w szczególności prawa autorskie do zdjęć i tekstów zamieszczanych w ogłoszeniach.

3.4 Treść zamieszczanych ogłoszeń powinna odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której ogłoszenie dotyczy.

3.5 Treść ogłoszeń o sprzedaży towarów powinna zawierać rzeczywiste informacje o stanie technicznym i jakościowym oferowanych przedmiotów.

3.6 Na stronie ogłoszenia Użytkownik ma możliwość kontaktu z Autorem ogłoszenia (oferentem) poprzez formularz kontaktowy, który bez ujawniania adresu e-mail oferenta umożliwia Użytkownikom nieskrępowany i niemonitorowany kontakt w sprawie przedmiotu ogłoszenia.

3.7 Zabronione jest zamieszczanie w Serwisie ogłoszeń dotyczących sprzedaży przedmiotów niebezpiecznych, prawnie zakazanych, pochodzących z przestępstwa lub wykroczenia.

3.8 Zamieszczając ogłoszenie w Serwisie, Użytkownik-Autor oświadcza, że posiada odpowiednie zgody i uprawnienia co do zamieszczanych przez siebie w Serwisie materiałów i że są one jego własnością, w szczególności opisy oraz zdjęcia oferowanych towarów lub, że są one wykorzystywane na licencji CC0.

3.9 Użytkownik zarejestrowany ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta w Serwisie.

3.10 Pojedyncze ogłoszenie musi dotyczyć tylko jednego towaru w znaczeniu rodzajowym. Oznacza to, że Autor może w ogłoszeniu oferować dużą ilość sztuk danego towaru, oferując zarówno możliwość zakupu w ilościach hurtowych jak i detalicznych, przy czym w treści ogłoszenia fakt ten musi być dokładnie sprecyzowany.

3.11 W zamieszczonym ogłoszeniu Autor zobowiązany jest do wyraźnego poinformowania czy ogłoszenie dotyczy jednej sztuki towaru czy całego zestawu, aby Użytkownicy oglądający ogłoszenie otrzymali jasną i precyzyjna informację, co jest przedmiotem ogłoszenia w prezentowanej cenie.

3.12 Ogłoszenia umieszczone w kategoriach Motoryzacja, Nieruchomości, Usługi i Fachowcy, Ślub i Wesele oraz Promocje i Rabaty obarczone są obowiązkiem zapłaty wg. stawek zamieszczonych w Cenniku.

3.13 Użytkownik - Autor ogłoszenia ma prawo do dobrowolnego skorzystania z płatnych opcji promowania swojego ogłoszenia według stawek zamieszczonych w Cenniku.

3.14 Opłaty za umieszczenie ogłoszenia w płatnych kategoriach oraz te wynikające z dobrowolnego skorzystania z płatnych opcji promowania pobierane są podczas dodawania ogłoszenia z góry. Górny limit czasu trwania ogłoszenia lub płatnej promocji jest podany podczas dodawania ogłoszenia. Opłaty te dotyczą faktu dodania ogłoszenia do kategorii płatnych lub uruchomienia funkcji promowania w wybranym wariancie. Sprzedaż towaru lub chęć ręcznego zakończenia obowiązywania ogłoszenia, którego dotyczą płatności przed upływem pełnego czasu obowiązywania ogłoszenia/opcji promowania - nie skutkują zwrotem części opłaty.

3.15 Treść ogłoszenia powinna dokładnie opisywać oferowany przedmiot, bez wprowadzania w błąd Użytkowników czy zatajania negatywnych informacji o towarze.

3.16 Po sprzedaży towaru, Autor zobligowany jest do usunięcia nieaktualnego już ogłoszenia z bazy ogłoszeń Serwisu wloclaw.ski

3.17 Zabrania się kopiowania zdjęć produktowych dodanych przez innych oferentów i wykorzystywania ich do własnych celów sprzedażowych i reklamowych.


4. Prawa i obowiązki Administratora - Redakcji

4.1 Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń niespełniających kryteriów zawartych w Warunkach korzystania z serwisu bez uprzedniego powiadomienia Autora.

4.2 Konto Użytkownika i/lub zamieszczone materiały i ogłoszenia mogą zostać usunięte z Serwisu w momencie, kiedy użytkownik podejmuje umyślne lub nieumyślne działania na niekorzyść Redakcji i/lub Serwisu lub narusza postanowienia Regulaminu, korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub publikuje ogłoszenia dotyczące obrotu towarami prawnie zabronionymi.

4.3 Administrator chroni dane osobowe użytkowników zgodnie z polityką prywatności serwisu.

4.4 Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić płynne i sprawne funkcjonowanie Serwisu. Nie gwarantuje jednak ciągłego dostępu do serwisu zwłaszcza w przypadku awarii serwerów, na które to Administrator nie ma osobistego wpływu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z zaistnienia takiego faktu, jednak będzie się starał w największy możliwy sposób im zapobiec.


5. Zamieszczanie ogłoszeń

5.1 Zamieszczenie ogłoszenia wymaga akceptacji niniejszego regulaminu oraz wypełnienia przez Użytkownika odpowiedniego formularza z podaniem wszelkich informacji o ofercie i zdjęć.

5.2 Użytkownik zamieszczając ogłoszenie ma możliwość prostego i szybkiego utworzenia konta w serwisie, które pozwoli mu na zarządzanie większą ilością ogłoszeń oraz łatwiejszy dostęp do panelu kontaktowego z innymi użytkownikami.

5.3 Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.

5.4 Niedozwolone jest używanie jednorazowych kont/adresów e-mail.

5.5 Po dodaniu ogłoszenia do serwisu użytkownik otrzymuje e-maila na podany przez siebie adres z potwierdzeniem dodania ogłoszenia do bazy

5.6 W przypadku dodawania ogłoszenia do kategorii płatnych, opłata jest pobierana z góry za fakt dodania ogłoszenia.

5.7 W przypadku chęci dobrowolnego wykupienia opcji promowania ogłoszenia, opłata jest pobierana z góry za aktywację opcji promowania ogłoszenia.

5.8 Użytkownik dodając ogłoszenia ma prawo dołączyć zdjęcia sprzedawanego towaru lub ilustrujące oferowaną usługę. Może on dołączyć 8 zdjęć bezpłatnie. Rozszerzenie ilości możliwych do dodania zdjęć wraz z ceną tejże opcji dodatkowej znajduje się w Cenniku.

5.9 Zabronione jest w opisie ogłoszenia zamieszczanie numerów telefonów, adresów mailowych oraz adresów zamieszkania z uwagi na obowiązujące RODO.

5.10 Zabronione jest wykorzystywanie działu Praca do zamieszczania ogłoszeń towarzyskich.

5.11 Ogłoszenia należy dodawać w przewidzianych do tego działach. W przypadku manipulacji słowami w treści ogłoszenia lub dodania ogłoszenia do niewłaściwej kategorii Administrator może usunąć ogłoszenie lub zaingerować w jego treść.

5.12 Administrator może usunąć ogłoszenie w przypadku, kiedy:

- zawiera słowa uznane za obraźliwe / wulgaryzmy

- nosi znamiona nieuczciwej konkurencji

- narusza prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub dobre obyczaje

- wprowadza Użytkowników w błąd

- szkodzi dobremu imieniu Administratora

5.13 Operator nie odpowiada za:

- brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,

- realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,

- działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,

- składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji,

5.14 Zabronione jest umieszczanie ogłoszeń towarzyskich. Takie ogłoszenia będą kasowane!


6. Reklamacje

6.1 Użytkownikom i Użytkownikom Zarejestrowanych przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem.

6.2 Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie na adres siedziby na, wskazany w niniejszym dokumencie

6.3 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: Redakcja portalu rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.

  1. oznaczenie Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego ( w tym jego imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres do korespondencji oraz dane osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją),
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

6.4 Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Redakcji portalu na adres podany przez Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego w reklamacji.

6.5 Redakcja portalu zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w punkcie w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Redakcji portalu (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).

6.6 Redakcja portalu zastrzega, że rozpoznanie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika lub Użytkownika Zarejestrowanego dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Redakcji portalu każdorazowo przedłuża okres rozpatrzenia reklamacji.

6.7 W przypadku uwzględnienia reklamacji należna Użytkownikowi kwota wpłacona zostanie na wskazany przez Użytkownika nr rachunku bankowego w terminie 14 dni od dnia uwzględnienia reklamacji.

6.8 W przypadku częściowego uwzględnienia reklamacji Użytkownikowi zwrócona zostanie część opłaty za wykonanie Usługi uwzględnionej w reklamacji.

 

7. Postanowienia końcowe

7.1 Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie serwisu ogłoszeniowego wloclaw.ski oraz przesyłany jest mailowo pod postacią odnośnika do strony z jego treścią.

7.2 O zmianie regulaminu Administrator poinformuje użytkowników za pośrednictwem wiadomości e-mail. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z datą podaną w regulaminie, nie prędzej jednak niż na 7 dni po przesłaniu informacji drogą mailową.

7.3 Wszelkie usługi (okres trwania rozpoczętego ogłoszenia lub płatnej promocji ogłoszenia) zapoczątkowane przed dniem wejścia nowej wersji regulaminu, działać będą na poprzednich zasadach do końca upływu okresu przewidzianego dla danego ogłoszenia. Dopiero po jego ukończeniu ogłoszenie będzie odnowione na nowych zasadach - jeżeli zmiany będą ingerowały w funkcjonowanie systemu ogłoszeń.

7.4 Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Serwisu ogłoszeniowego wloclaw.ski będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, aczkolwiek Administrator serwisu zawsze dążyć będzie do pomyślnego zakończenia problemu przed rozpoczęciem drogi sądowej.